Miljö i fokus för en hållbar framtid

Vi står själva för de hårda miljökraven som finns kring driften och underhållet av vårt kraftvärmeverk. Vi har satt dessa krav för att vi vet att att ett medvetet miljöarbete leder till att vi kan utveckla, förbättra och optimera användningen av våra brännbara energikällor.

Det har funnits många vinster i att jobba med ett tydligt miljöfokus vid etableringen av Katrinefors kraftvärmeverk. Några av dem är att Mariestadsborna minskat sin användning av med eldningsolja i och med det utbyggda fjärrvärmenätet, fiberslammet från pappersbruket har minskat med 90% i och med att det återanvänds som bränsle i kraftvärmeverket.

Värmevärdet i slammet ersätter 5 500 kubikmeter olja. Genom rökgasrening
blir fukten i rökgaserna värme i fjärrvärmen,vilket ersätter 4 000 kubikmeter olja. Energimängdernas storlek skapar dessutom möjligheter att producera el i en mottrycksturbin. Totalt kan pannanläggningen ersätta upp till 25 000 kubikmeter olja vid maximal utbyggnad av fjärrvärmen. För varje kubikmeter olja som inte eldas upp minskar koldioxidutsläppen med nästan 3 ton, så för miljön betyder det här minskade
koldioxidutsläpp med cirka 75 000 ton!

Dessutom minskar andra utsläpp när olja ersätts med biobränsle. Exempelvis minskar kväveoxider, som bland annat påverkar försurningen, med cirka 30 procent.

En annan viktig miljöfrämjande åtgärd är rökgaskondenseringen i anläggningen, som gör att vi effektivt kan utnyttja mesta tänkbara energi, vilket minskar bränsleåtgången samtidigt som rökgasen renas ännu bättre.

Sist men inte minst så mår vårt vattendrag, Tidan, avsevärt mycket bättre nu än för 30 år sedan.