Så fungerar kraftvärmeverket

Ett kraftvärmeverk kan ge både el och värme och kan drivas med i princip vilket bränsle som helst. Hos oss använder vi oss av slam från pappersbrukets tillverkning och biobränsle. Men oavsett om det eldas med biobränsle, avfall, naturgas, kol eller olja utnyttjas energiinnehållet mycket bättre än i traditionella kraftverk. Det vinner alla på – utom kråkorna.

Så här fungerar det:

1. Huvudbränsle är biobränsle som vägs och volymbestäms och därefter tippas i mottagningsfickan från lastbil.

2. En gripskopa transporterar sedan bränslet till ett lager som rymmer c:a 4 000 m3 Bränslet lagras sedan i en mellansilo för att därefter passera en beredningsstation där allt för stora bitar krossas, och magnetiska föroreningar avskiljs.

3. Det andra bränslet är fiberslam från pappersbruket. Från brukets process samlas vatten som endast innehåller 3% brännbart material. Vatten och slam går vidare till avvattning och pressning. Slammet som nu är brännbart går via transportör till pannans bränslesilo. Vattnet som avskiljts i processen återförs till behandling i brukets reningsverk.

4. Bränslet förs till en het bädd som huvudsakligen består av het sand. Förbränningsluft blåses underifrån och från sidorna. Bädden uppför sig då som en kokande vätska, den fluidiserar, vilket gör att bränslet hålls i ständig rörelse och har stor kontaktyta med syret i förbränningsluften.

5. I ett rökgasfilter, ett s.k. textilt spärrfilter, genomgår rökgaserna en höggradig stoftrening innan rökgasen går vidare till rökgaskondenseringen.

6. Rökgaskondensering innebär att rökgasen värmeväxlas mot fjärrvärmevattnet. Därmed återvinns den energi som åtgått vid förbränning av det fuktiga bränslet.

7. I en roterande uppfuktare befuktas förbränningsluften, vilket optimerar förbränningstemperaturen bättre och ytterligare ökar effektuttaget vid rökgaskondensering.

8. En ackumulatortank för fjärvärmevatten med volymen 2 000 m3 möjliggör en jämn belastning av pannan, då energi kan tillföras eller tas ut ur ackumulatorn vid momentana laständringar på energiuttaget från anläggningen.

9. En turbin som drivs av ångan, som producerats i pannan, är kopplad till en elgenerator. Den el som generatorn producerar förs ut på stamlinjenätet. Efter turbinen är ångan fortfarande varm och kan därmed i en kondensor värma fjärrvärmevattnet till en temperatur mellan 70-100°C, beroende på utetemperaturen.

10. Askhanteringssystemet tar hand om bottenaskan från pannan och flygaskan från rökgasfiltret.

Vill du veta mer om kraftvärmeverket?

Om du är intresserad av att lära dig mer om kraftvärmeverket så finns det en mer utförlig PDF att ladda ner här  Lär mer här